Sveriges “gröna” politik består av att utforma och genomföra åtgärder som syftar till att skydda miljön och stödja en livskraftig och hållbar ekonomisk och social tillväxt. Under årens lopp har betydelsen av sådana strategier ökat och fler och fler länder och organisationer över hela världen utvecklar initiativ för att skydda allas hem: planeten jorden.


När började det hela?  

Redan 196 föreslog Sverige att man skulle anordna en världskonferens om miljön för att vidta omedelbara åtgärder och underlätta samordningen av de gemensamma ansträngningarna för att skydda den. Vårt land var högt respekterat på global nivå som ett neutralt och progressivt land, som hade bidragit väsentligt till nedrustning och utvecklingsbistånd efter andra världskriget.


Mot en sammanhållen miljöstrategi

Konferensen välkomnades av många andra länder och inleddes den 5 juni samma år. Sedan dess har denna dag inrättats som Världsmiljödagen för att påminna oss alla om behovet av att skydda miljön. Delegationer från 113 nationer diskuterade de politiska, sociala och ekonomiska problemen med den globala miljön och behovet av att vidta korrigerande åtgärder.

Efter elva dagars intensiva diskussioner och förhandlingar nådde deltagarna fram till en deklaration med 26 principer, där man erkände att miljöskyddet är en fråga av internationellt intresse och formulerade de centrala principer som bör vägleda det internationella samarbetet för att hantera miljöproblem.

Även om texten inte var bindande utgjorde den grunden för den senare formuleringen av ett omfattande nätverk av internationella miljöregler.


Banbrytande Sverige

Med utgångspunkt i miljöinnovationsindexet har Sverige upprepade gånger visat att det är möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med ett minskat koldioxidavtryck. Efter att inte av en slump ha erövrat fjärdeplatsen bland EU-länderna på området har landets koldioxidutsläpp stadigt minskat under åren. Dessutom är Sverige ledande bland de 27 EU-länderna när det gäller förnybara energikällor, bruttoenergianvändning, samt det första medlemslandet som uppnått de mål för förnybara energikällor (RES) för 2020 som fastställts av Europeiska unionen, åtta år tidigare än planerat.

Miljöinnovation är en viktig del av Sveriges nationella strategi och miljöpolitik. Det är också imponerande att landet har en särskild plan som definierar lösningen av miljöproblem fram till 2025 som ett allmänt mål. Hittills har Sverige lyckats få mindre än 1 procent av det kommunala avfallet att hamna på deponi, genom att förlita sig på en kombination av deponiskatter och deponiförbud, program för producentansvar, kompostering och återvinning.


Vad ligger framför oss?

Landets nya långsiktiga mål är att ha nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. I juli 2020 antog regeringen en nationell strategi för en cirkulär ekonomi och ett mer hållbart svenskt samhälle, med det slutgiltiga målet att bli den första staten utan fossila bränslen i världen. Landet måste dock ta itu med den viktigaste miljöfrågan om förorening av Östersjön från jordbrukskällor och avfallsbehandlingsanläggningar.


Avslutande tankar

Genom att leda vägen på alla dessa områden visar Sverige hur viktigt det är att utveckla ekologiska innovationer och kan bara tjäna som en modell för andra EU-länder som letar efter de rätta stegen mot en grön utveckling.

Sverige

Resurser:

Läs gärna fler av mina artiklar som denna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *